Stichting Modestos Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Daarom beschrijven we in ons privacy beleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Stichting Modestos Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Bemiddelen bij plaatsing van honden en/of katten.
 • Het opvangen van honden en/of katten als gastgezin

Hiervoor kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode en Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • ID nummer
 • Gegevens over gezinssituatie
 • Gegevens over woon/leefsituatie
 • Gegevens over werksituatie


Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Deze informatie wordt alleen verstrekt met je toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving.


Minderjarigen

Stichting Modestos verwerkt geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).


Bewaartermijn

Stichting Modestos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn als volgt:

 • Alle personen die namens Stichting Modestos van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding  daarvan.
 • Stichting Modestos deelt alleen persoonsgegevens met partijen waarmee wij een zogeheten “verwerksovereenkomst” hebben.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Er worden regelmatig back-ups gemaakt van de persoonsgegevens.
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens
 • De bovenstaande maatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.


Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons of door één van onze medewerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Een verzoek voor inzage, rectificatie, verwijdering, overdracht of bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens kun je per e-mail sturen naar info@modestos.nl. Je bent tevens gerechtigd om een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van deze Autoriteit vind je ook uitgebreide informatie over de AVG en alles wat te maken heeft met persoonsgegevens.


Wijzigingen privacy beleid

Stichting Modestos Nederland behoudt zich het recht voor dit privacy beleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Stichting Modestos wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzingen bekend worden gemaakt op de website, social media en/of via rechtstreekse communicatie.


Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen met ons team via info@modestos.nl.

Contact Us

Bedankt voor uw mail. We nemen snel contact met u op

Start typing and press Enter to search