Voorwaarden plaatsingsovereenkomst

1. Deze plaatsingsovereenkomst is gebaseerd op bruikleen.
2. Bruiklener, verder te noemen adoptant, zal op zijn kosten het dier duurzaam, in beginsel tot de dood van het dier, verzorgen volgens de daarvoor in Nederland algemeen geldende maatstaven; een goede verzorging van het dier, zoals voldoende vrijheid van beweging, goede voeding, behoorlijke huisvesting, één en ander ter beoordeling van Modestos. Adoptant zal voorts voor zijn rekening nemen: de benodigde vaccinaties, algehele zorg dragen en bij ziekte van het dier zorgen voor een passende diergeneeskundige behandeling.
3. Het door de adoptant betaalde bedrag is een bijdrage in de algemene kosten en derhalve uitdrukkelijk géén betaling van een koopsom voor het dier.
4. Adoptant zal het dier niet mogen verkopen, noch aan derden overdragen en mag ook niet, anders dan tijdelijk wegens ziekte en/of vakantie van de adoptant, het beheer aan derden geven. Tevens is het niet toegestaan met het dier te fokken.
5. Indien het dier nog niet gesteriliseerd of gecastreerd is, dient de adoptant dit, mits leeftijd en gezondheid dit toelaat, binnen een half jaar, voor zijn rekening, te laten doen.
6. Adoptant verklaart Modestos te vrijwaren van vergoeding van kosten, gemaakt tot behoud van de zaak als omschreven in art. 7A: 1789 en 7A: 1790BW.
7. Modestos is niet aansprakelijk voor enigerlei schade door het dier aan adoptant, diens gezinsleden en/of eigendommen, daaronder begrepen zaken van derden die adoptant tijdelijk of blijvend onder diens beheer of toezicht heeft, toegebracht. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden en/of aan derden zelve: ter zake van dit alles wordt Modestos door adoptant gevrijwaard.
8. Bij vermissing van het dier dient dit binnen 24 uur bij Modestos te worden gemeld. Modestos zal naar alle vermogen de adoptant helpen en ondersteunen met het terugvinden van het dier.
9. De adoptant dient ingeval van verhuizing, zodra bekend, maar uiterlijk een week voor de verhuizing, de nieuwe adresgegevens aan Modestos door te geven. Dit geldt ook voor een wijziging van mailadres en/of telefoonnummer.
10. Modestos is te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de onder 2. gestelde voorwaarden.
11. Bij niet-nakoming door adoptant van enige bepaling dezer voorwaarden –ondanks een waarschuwing bij aangetekend schrijven van Modestos – heeft Modestos het recht, in zoverre met afwijking van het bepaalde in art. 7a: 1787 en 1788 BW, het dier zonder vooraf gedane opzegging op te eisen, weg te halen en het wederom onder haar hoede te nemen, op welke plaats het dier zich op dat moment ook mag bevinden. Met één en ander eindigt tevens de bruikleenovereenkomst.
12. In geval adoptant na opeising van het dier door de stichting, het dier niet onmiddellijk kan leveren, dan wel wanneer de stichting niet binnen drie dagen van opeising in het daadwerkelijke bezit van het dier is, verbeurt adoptant een direct opeisbare boeten van €250 ineens en €50 per dag voor iedere dag der niet nakoming van deze bepaling.
13. Vanaf de overdracht van het dier geldt voor de adoptant een proeftijd van vier weken, in welke periode hij het dier om hem moverende redenen weer onder de hoede van Modestos kan doen stellen en waarmee de bruikleenovereenkomst een einde neemt. In dat geval is er recht op restitutie van de bijdrage, minus €25 voor de door Modestos gemaakte en te maken kosten.
14. Indien men na de proeftijd om welke reden dan ook het dier niet langer kan of wil verzorgen, is de adoptant verplicht contact op te nemen met Modestos. Modestos verplicht zich alles in het werk stellen om het dier verantwoord elders onder te brengen of te herplaatsen. Adoptanten dienen er echter rekening mee te houden dat dit proces enige tijd kan gaan duren. Indien opvang en/of herplaatsing voor Modestos kosten met zich meebrengt, zullen deze bij de adoptant in rekening worden gebracht. In geval de vaccinaties niet meer geldig zijn en/ of na 3 maanden verlopen zijn en adoptant hier niet de zorg voor draagt, zullen de kosten hiervan eveneens in rekening worden gebracht.

Contact Us

Bedankt voor uw mail. We nemen snel contact met u op

Start typing and press Enter to search